top of page

Všeobecné podmienky

Organizácia podujatia 


Účastníčka podujatia, resp. majiteľka lístka uznáva tieto podmienky a vyjadruje s nimi súhlas kúpením lístka.


Občianske združenie WomanUp ani žiadna iná osoba pracujúca v jeho poverení nie je zodpovedná za prípadné straty, škody alebo zranenia účastníčky.


Účasť na podujatí nie je možná v prípade, že účastníčka je aktuálne nakazená infekčnou chorobou.


Účastníčka sa zaväzuje, že nebude ďalej šíriť materiály získané na podujatí bez predchádzajúceho písomného súhlasu vedenia občianskeho združenia.


Za neúčasť na podujatí neposkytuje občianske združenie akúkoľvek finančnú či inú kompenzáciu.


Kúpou lístka udeľuje účastníčka (majiteľka lístka) súhlas s použitím video dokumentácie a fotografického záznamu na podujatí pre potreby občianskeho združenia zverejnených na stránke www.womanup.sk, prípadne na sociálnych sieťach združenia, či pre potreby partnerov podujatia alebo v iných médiách.


Všetky osobné údaje, ktoré budú poskytnuté účastníčkou (majiteľkou líska) sú považované za dôverné a ako s takými sa s nimi bude nakladať. Občianske združenie prehlasuje, že všetky osobné údaje budú použité len pre interné potreby spoločnosti v súlade so zákonom č. 18/20418 Z. z.  v znení neskorších predpisov a nebudú postúpené tretím stranám. Osoba, ktorá poskytne osobné údaje, súhlasí s tým, aby občianske združenie spracovávalo všetky osobné údaje v zmysle platnej právnej úpravy o ochrane osobných údajov.

Podmienky pre zrušenie účasti na podujatí a vrátenia peňazí


Zrušenie účasti na podujatí je možné bez udania dôvodu. Účastníčke, resp. majiteľke lístka nie je možné vrátiť akúkoľvek sumu zaplatenú za lístok. Účastníčka môže lístok na podujatie preniesť na inú osobu a to uvedením kontaktných údajov tejto osoby občianskemu združeniu WomanUp elektronicky na e-mail adresu womanupsk@gmail.com.


Nevyužitý lístok z eventu nie je možné prenášať do iného obdobia.


V prípade zrušenia podujatia zo strany občianskeho združenia WomanUp, vzniká účastníčke, resp. majiteľke lístka nárok na vrátenie poplatku v plnej výške, ktorú za podujatie uhradila a to do 30 pracovných dní od zrušenia podujatia.

bottom of page